MAJK s.r.o. – politika kvality

…naša spoločnosť

MAJK s.r.o. produkuje chemické výrobky, ktoré sa používajú v rôznych odvetviach priemyslu  a  spotrebných aplikáciách. Našou snahou je   zabezpečiť, aby výrobky vyrábané a uvádzané  na trh boli funkčné, bezpečne, kompatibilné so Slovenskými a Európskymi normami, zvyšovali  kvalitu života a tvorili dobrý základ pre funkčnosť jednotlivých aplikácií.

MAJK s.r.o. sa snaží neustálym vývojom a zlepšovaním prinášať lepšie a kvalitnejšie riešenia pre zákazníkov pri udržaní konkurencieschopných nákladov . Orientáciou na zákazníka a vysokou flexibilitou napĺňame náš primárny cieľ – zdokonaľovanie, skvalitňovanie a zefektívňovanie aplikácii a produktov našich zákazníkov a tým  zvyšujeme ich spokojnosť.

Všetky oblasti podnikania a všetky  úrovne riadenia  sú zodpovedné za zaistenie nepretržitého  rozvoja kvality.  To je podstatný záväzok pre všetkých zamestnancov ako aj vedenia spoločnosti.

 …naše záväzky

  • Zvyšujeme povedomie našich zamestnancov v ochrane životného prostredia, bezpečnosti , zdravia a  kvality a v iných otázkach prostredníctvom  poskytovania informácií, prednášok a systematického tréningu.
  • Spokojnosť zákazníkov zabezpečujeme zameraním sa na kvalitu všetkých vykonávaných aktivít, ich analyzovaním, hodnotením a zlepšovaním.
  • Staviame si reálne ciele v rámci udržateľného  rozvoja rešpektujúc ochranu životného prostredia, bezpečnosti, zdravia a kvality.

…naše zdroje

  • Neustálym zlepšovaním technologických postupov výroby a modernizáciou výrobných zariadení garantujeme obchodným partnerom dodávky výrobkov a služieb v súlade s uznávanými štandardami kvality i v súlade s účinným systémom manažérstva kvality.
  • Podporujeme a zabezpečujeme rozvoj vzdelanostnej  úrovne v spoločnosti, potrieb zákazníkov a ich očakávaní a podnecujeme  zamestnancov v ich snahe o prejavenie jedinečných návrhov na riešenie prípadných problémov.
  • Prostredie spoločnosti vytvárame v súlade s možnosťami a potrebami spoločnosti k zabezpečeniu spokojného a motivovaného zamestnanca
  • Systematicky rozvíjame spoluprácu s našimi dodávateľmi a spolupracujúcimi partnermi s cieľom trvalého zlepšovania vzťahov a kvality poskytovaných služieb

Za pochopenie a uplatňovanie politiky kvality na všetkých úrovniach, záväzky v jej uskutočňovaní a udržovaní prevzal manažment spoločnosti plnú zodpovednosť.

Heľpe dňa 1.1.2015, Ján Kukuľa, riaditeľ spoločnosti MAJK s.r.o.