Slovník pojmov

MPP

Pojem zovšeobecnený pre mikroporézne profily (M-ikroPorézne Profily). Bližšie informácie nájdete v tejto časti.

MOQ

MOQ – zovšeobecnený anglický termín Minimal Ordering Quantity – minimálne odberové množstvo.

FDA

Norma používaná pre definovanie vlastností materiálu vhodného pre styk s potravinami.

RAL

Vzorkovník farieb RAL je štandard pre stupnicu farebných odtieňov, ktoré sa používajú hlavne v architektúre, priemyselnej výrobe interiérových a exteriérových náterov a stavebníctve. pochádza z nemeckého ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Ríšsky výbor pre dodacie podmienky).

Butanol

Butanol je alkohol so sumárnym vzorcom C4H9OH. Tvoria ho štyri izoméry: n-butanol, sec-butanol, terc-butanol a izobutanol. Tieto izoméry majú rozdielne chemické a fyzikálne vlastnosti, ale všetky sú mierne rozpustné vo vode. Podobne ako väčšina alkoholov je aj butanol jedovatý.