Slovník pojmov

MPP

Pojem zovšeobecnený pre mikroporézne profily (M-ikroPorézne Profily). Bližšie informácie nájdete v tejto časti.

povrchová adhézia – napätie

Priľnavosť je schopnosť materiálu (predovšetkým dvoch rozdielnych materiálov) spolu priľnúť. Presnejšie ju možno definovať ako sila priľnavosti, medzimolekulárna príťažlivosť chemickej a fyzikálnej sily na styčných plochách v nerovnostiach a póroch materiálov

MOQ

MOQ – zovšeobecnený anglický termín Minimal Ordering Quantity – minimálne odberové množstvo.

FDA

Norma používaná pre definovanie vlastností materiálu vhodného pre styk s potravinami.